ALGEMENE VOORWAARDEN De Wit timmer- & bouwbedrijf in Liempde

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 171 244 31

ALGEMEEN
Artikel 1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen De Wit timmer- & bouwbedrijf, nader te noemen: de aannemer, en haar wederpartij, nader te noemen: de opdrachtgever. Anders luidende voorwaarden maken daarvan geen deel uit, behoudens in geval de aannemer met aanvulling en/of wijzigingen schriftelijk heeft ingestemd.
Bij gebreke van een zodanige instemming binden gemelde aanvulling en/of wijziging de aannemer niet. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van deze voorwaarden door de aannemer te eniger tijd toegepast ten voordele van de opdrachtgever geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop te beroepen of de toepassing van zulk een aanvulling en/of als vaststaande voor zich op te eisen.

OFFERTES EN OPDRACHTEN
Artikel 2
Alle offertes zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat de aannemer de door hem geoffreerde prijzen gestand doet gedurende een periode van 30 dagen vanaf dagtekening van de offerte. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de aannemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een begin heeft gemaakt.

TEKENINGEN, ONTWERPEN
Artikel 3
Door of in opdrachten van de aannemer vervaardigde tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, blijven eigendom van de aannemer en maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover daar naar is verwezen. Daar waar de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de omschrijving.

PRIJZEN
Artikel 4
De door de aannemer opgegeven prijzen luiden in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte bestaande kosten van materialen, lonen, vrachtkosten enz. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de offerte en oplevering een tijdvak van 6 maanden overschrijdt en een der prijscomponenten wordt verhoogd, heeft de aannemer het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt de aanpassing plaats ingevolge reeds bij het uitbrengen van de offerte te voorziene omstandigheden. Prijsverhogingen welke binnen genoemde tijdvak plaats vinden binden de opdrachtgever niet, behoudens in geval het prijsverhogingen betreft waartoe de aannemer op grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is. In geval een prijs niet uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de opdracht – ongeacht een eventuele eerdere offerte/prijs – tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd.

LEVERING
Artikel 5
Levering van goederen geschiedt franco huis, behoudens daar waar het orders betreft van een deelvracht. Overeengekomen
leveringstermijn zullen door de aannemer zoveel mogelijk in acht
worden genomen. Bij overschrijding zal de aannemer met de opdrachtgever contact opnemen, teneinde in goed overleg een nieuwe voor beide partijen redelijke leveringstermijn vast te stellen. Ingeval de aannemer de aldus vastgestelde termijn wederom overschrijdt en zulks aan haar verwijtbaar is, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden en wel 4 weken na ontvangst door de aannemer van een aangetekende sommatie tot levering, indien aan deze sommatie geen gevolg is gegeven. De aannemer neemt geen aansprakelijkheid op zich voor schade die het gevolg is van overschrijding van de leveringstermijnen. Iedere deellevering wordt als afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle rechtsgevolgen
daaraan verbonden.

OPLEVERING
Artikel 6
1. Van oplevering van werk is sprake:
a. wanneer de aannemer de opdrachtgever ervan in kennis stelt dat het werk is voltooid en de aannemer het werk heeft goedgekeurd;
b. wanneer de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever nalaat het werk binnen 8 dagen na dagtekening van gemelde kennisgeving op te nemen;
c. indien en voor zover het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen.
2. Bij onthouding van het werk is de opdrachtgever verplicht daarvan schriftelijk mededeling te doen binnen één week na de inschrijving (of daaromtrent). Zulks moet geschieden met opgaaf van redenen. Wanneer de mededeling van onthouding niet wordt gedaan of te laat wordt gedaan of daarvoor geen geldige redenen worden aangevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan de aannemer de gederfde winst te vergoeden, welke zou zijn behaald, wanneer het werk door de aannemer zou zijn uitgevoerd.

BETALING
Artikel 7
1. De aannemer behoudt zich het recht voor te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichting, dan wel een aanbetaling verricht tot maximale 35% van de overeengekomen prijs.
2. De opdrachtgever dient de overeengekomen prijs, of – in geval een aanbetaling is gedaan – het restant daarvan, ter keuze van de aannemer terstond bij (op)levering te voldoen dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening na factuurdatum.
3. Iedere korting moet uitdrukkelijk schriftelijk zijn vereengekomen.
4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na (termijn) factuurdatum, bij gebreke waarvan de aannemer gerechtigd is de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de betaling heeft plaats gevonden. Het hiervoor bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,25% per maand of een gedeelte daarvan en verkeert de opdrachtgever van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.
6. Wanneer de opdrachtgever in gebreke is om verschuldigde bedragen te voldoen, heeft de aannemer recht op 15% buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag. Zulks naast de gerechtelijke proceskosten in geval van een invorderingsprocedure, welke door de rechter worden bepaald. Het gevorderde bedrag bestaat dan uit het verschuldigde factuurbedrag alsmede daar bovenop de 15% buitengerechtelijke incassokosten. De gemelde 1,25% rente per maand geldt over het factuurbedrag vanaf de datum overschrijding betalingstermijn. Wanneer gerechtelijke invordering noodzakelijk is, wordt het gemelde rentepercentage van 1,25% per maand ook berekend over de te vorderen buitengerechtelijke incassokosten.
7. Wanneer het bedrag der buitengerechtelijke incassokosten tezamen met de rente minder bedraagt dan € 45,00 geldt het bedrag van € 45,00 als het minimum.
8. De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen met enige vordering op de aannemer.

MEER EN MINDER WERK
Artikel 8
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. in geval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij de aannemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst daarmede bekend mee was of had behoren te zijn;
c. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en de verrekenbare hoeveelheden.
2. Indien het totaal van het minder werk dat van het meer werk betreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil tussen die totalen.
3. Wijzigingen als in lid 1 sub a omschreven dienen schriftelijk te geschieden. Het gemis van een schriftelijk stuk laat de aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op verrekening onverlet, doch brengt mede dat het bewijs van de wijzigingen rust op degene die de aanspraak maakt.

OVERMACHT
Artikel 9
De aannemer is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, ten gevolge van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, niet te wijten zijn aan haar schulden noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen dan wel in haar risicosfeer liggen. In geval van overmacht heeft de aannemer het recht om, ter harer keuze, haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de aannemer is gehouden
tot de vergoeding van kosten, schaden of intresten. Als overmacht wordt onder meer aangemerkt: staking, demonstraties, oorlog, oorlogsdreiging, oproer, terreurdaden, molest, overstroming, ijsgang, waterschade, brand, ongevallen, overheidsmaatregelen, storingen in de middelen van transport, alsmede toerekenbare niet-nakoming van de leveranciers van de aannemer.

RECLAMES
Artikel 10
Reclames betreffen facturen als ook betreffende gebreken in het (op)geleverde dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer te worden medegedeeld, deze laatste met vermelding van de geconstateerde tekortkomingen. De reclametermijn bedraagt 14 dagen. Bij direct waarneembare gebreken neemt de reclametermijn een aanvang op het moment van (op)levering en bij onzichtbare/verborgen gebreken op het moment dat het gebrek is geconstateerd of had behoren te worden, evenwel met dien verstande dat ieder afspraak vervalt na verloop van 6 maanden na
(op)levering. Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Goederen welke door de opdrachtgever zijn verwerkt of doorgeleverd worden, zijn geacht te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever het gebrek middels een eenvoudige controle had kunnen/behoren te constateren. Het terugbrengen/zenden/nemen van goederen wordt door de aannemer eerst aanvaard nadat zij daarmede schriftelijk heeft ingestemd. Indien de reclame door de aannemer akkoord wordt bevonden, worden de goederen naar keuze van de aannemer, vergoed of vervangen. Een reclame heeft geen invloed op andere leveringen die reeds eerder hebben plaatsgevonden of later zullen plaatsvinden, ook niet indien genoemde (op)leveringen uit hoofde van dezelfde overeenkomst geschieden.
Reclames betreffen geringe afwijkingen in aantallen, gewicht, kleur en maatvoering komen niet voor reclame in aanmerking.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 11
Alle door de aannemer geleverde goederen, ook al betreft het andere door de aannemer voordien of nadien geleverde goederen van die waarop de niet betaalde factuur betrekking heeft, blijft haar eigendom totdat alle facturen van de aannemer zijn voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
Artikel 12
De aannemer aanvaardt aansprakelijkheid voor schade aan het werk c.q. andere werken indien en voor zover deze is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haar, haar personeel of andere onder haar toezicht vallende personen.
Andere aansprakelijkheid uit anderen hoofde wordt door de aannemer niet aanvaard.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
Artikel 13
De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig en in de juiste vorm aanleveren van de door de aannemer benodigde gegevens en bescheiden. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede van de door of namens hem gegevens orders en aanwijzingen. Indien hetgeen door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld dan wel door hem wordt voorgeschreven gebreken heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

GESCHILLEN
Artikel 14
Op de overeenkomsten met de aannemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden onderworpen aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, hetzij sector kanton, hetzij sector civiel, al naar gelang de hoogte van de vordering. Indien de Raad van Arbitrage van de Bouwbedrijven in Nederland bevoegd moet worden geacht, dienen partijen bij het sluiten van de overeenkomst dit uitdrukkelijk overeen te komen. Bij gebreke van enige afspraak daaromtrent is de burgerlijke rechter bevoegd en wel voor alle zaken van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.